Finländarnas koldioxidavtryck från konsumtionen halverades nästan på 2000-talet från 14 koldioxidton till 7,7 ton

Nyhet 11-04-2024 kl. 8.02

Det genomsnittliga koldioxidavtrycket från de finländska hushållens konsumtionsutgifter minskade betydligt från år 2000 till 2021. Då koldioxidavtrycket per finländare var cirka 14 ton koldioxidekvivalent (Co2e) år 2000, var motsvarande siffra 7,7 ton CO2 år 2021.

Bakgrunden till förändringen är att växthusgasutsläppen från produktionen minskar i Finland och utomlands. I Finland har i synnerhet energisektorn blivit renare, vilket återspeglas i all produktion.

De finländska hushållens ökande konsumtion och konsumtionens inriktning på något mer utsläppsintensiva produkter har dock ätit upp en del av effekten av de utsläppsminskningar som uppnåtts inom produktionen.

Figur 1: Finländarnas genomsnittliga konsumtionsutgifter och koldioxidavtryck enligt konsumtionens delområden 2000–2021

Under granskningsperioden minskade utsläppen från boendet och den tillhörande energiförbrukningen mest, cirka 60 procent. Förändringen i rörligheten var -43 procent, i konsumtionen av andra varor och tjänster -32 procent och i livsmedlen -17 procent.

Figur 2: De finländska hushållens koldioxidavtryck enligt delområde 2021

Finlands miljöcentrals tidigare uppskattningar av den finländska konsumtionens genomsnittliga koldioxidavtryck har preciserats.

"Vid beräkningen kan man numera bättre än tidigare beakta bland annat utsläppen från tillverkningen av importerade produkter. Tidigare uppskattade vi att det genomsnittliga koldioxidavtrycket från den finländska konsumtionen var 10,1 ton år 2015. Skillnaden jämfört med den färska siffran för 2021 är cirka 2,4 ton, dvs. en minskning på cirka 24 procent. Av detta förklaras cirka 19 procent av en precisering av modelleringen och 5 procent av en verklig ändring", säger specialforskare Hannu Savolainen vid Finlands miljöcentral.

Människors personliga lösningar när det gäller boende, rörlighet, mat och köp av olika varor och tjänster har stor betydelse för Finlands koldioxidavtryck. Cirka 60 procent av Finlands konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp orsakas av hushållens konsumtion.

"Det är positivt att trots att hushållens konsumtionsutgifter per person ökade mellan åren 2000 och 2021, ökade inte utsläppen i samma takt, utan tvärtom minskade de. Trenden beror i synnerhet på att produktionsteknikerna har blivit koldioxidsnålare än tidigare och att energikällorna har blivit renare. Det är oroväckande att en del av de utsläppsminskningar som uppnåtts inom produktionen går åt till att täcka utsläppseffekterna av den ökade konsumtionen, eftersom finländarnas konsumtion har ökat samtidigt som produktionen blivit renare", säger Savolainen.

Utvecklingen syns särskilt i att varornas andel av finländarnas koldioxidavtryck har ökat från tio till sexton procent under åren 2000–2021.

Figur 3: Varornas andel av finländarnas genomsnittliga koldioxidavtryck

Forskarna vid Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet och Helsingfors universitet har redan tidigare utrett med hurdana styrmedel konsumtionsutsläppen kan minskas nära en hållbar nivå. En del styrmedel kan genomföras nationellt, men eftersom uppskattningsvis 46 procent av finländarnas koldioxidavtryck från konsumtionen uppstår utomlands måste produktionen påverkas på internationellt plan till exempel genom aktivt deltagande i produktpolitiken på EU-nivå.

"Det finns således många områden inom konsumtionen där den goda utvecklingen skulle kunna stärkas. Under det senaste året har klimatstyrningen av konsumtionen dock delvis försvagats. Betydelsen av denna trend och möjligheterna till att rätta till den borde kunna bedömas i fortsättningen", säger utvecklingschef Ari Nissinen vid Finlands miljöcentral.

Figurer

Publikationer (på finska)

Mer information

Specialforskare, gruppchef Hannu Savolainen, Finlands miljöcentral, tfn 029525 1839, hannu.savolainen@syke.fi

Utvecklingschef Ari Nissinen, Finlands miljöcentral, tfn 029 525 1457 ari.nissinen@syke.fi


  • Skriv ut sidan