Mot ett rent energisystem - REPower-CEST

 

Ett rent energisystem som mål!
© Finlands miljöcentral

I projektet för omställning till ett rent energisystem (REPower-CEST) skapas en övergripande syn på lösningar för ett rent energisystem som ersätter fossila bränslen, dess effekter, utmaningar i genomförandet och dess möjligheter.

Experter och forskare producerar information, verktyg och servicekoncept som behövs för att analysera, administrera och lösa miljömässiga, ekonomiska och sociala utmaningar och risker i omställningen till ren energi.

Målet är att utveckla en väsentlig kunskapsbas och en färdplan för en hållbar och rättvis omställning till ren energi i Finland före 2035.

Finlands miljöcentral, Teknologiska forskningscentralen VTT och Geologiska forskningscentralen GTK ansvarar för projektets genomförande och innehåll.

Energisystem och teknik

I projektet granskas Finlands energisystem, dvs. produktion, överföring, lagring och förbrukning av ren energi, energieffektivitet och flexibilitet i energiförbrukningen genom att Finland beaktas som en del av Europeiska unionen.

Målet är att förbättra förståelsen för betydelsen av de centrala faktorerna i energisystemet vid omställningen till ett rent energisystem samt att föreslå lösningar på de utmaningar som observerats. Bedömningarna görs med hjälp av utvalda fallstudier och scenariomodeller. För arbetet ansvarar specialforskare Tomi J. Lindroos (VTT Ab).

Miljökonsekvensbedömning

Projektet sammanställer och producerar information och metoder för att bedöma de livscykelmässiga klimat-, natur- och miljökonsekvenserna av teknologierna i anslutning till omställningen till ett rent energisystem. Målet med arbetet är att identifiera:

  • vilka miljökonsekvenser som är mest väsentliga för teknologierna i ett rent energisystem,
  • vilka faktorer som påverkar dem,
  • hur miljökonsekvenserna kan bedömas och
  • med vilka metoder skadliga konsekvenser kan hanteras och minimeras.

I arbetet utnyttjas olika utvärderings- och simuleringsmetoder på system- och processnivå samt geodatamaterial. Centrala fokusområden är bland annat fastställande av växthusgasutsläppen och förbrukningen av naturresurser i nya energiproduktions- och lagringsteknologier samt klimat- och biodiversitetskonsekvenser i anslutning till markanvändning och planläggning.

I form- och kvalitetskraven på den information som produceras beaktas olika behov och krav som framkommer av lagstiftningen och standarderna. Arbetet leds av ledande forskare Laura Sokka (Finlands miljöcentral).

Råmaterial för energiomställning

Målet med projektet är att öka kunskapen om värdekedjorna för och tillgången på råvaror som är kritiska för energiomställningen i Finland och EU-området. I projektet undersöks ökad tillgång till kritiska råvaror från olika källor, bland annat insamling av uppgifter om berggrunden och undersökningar av råvaror i utvinningsavfallsområden.

Arbetet kommer att främja uppfyllandet av de nationella skyldigheterna i EU:s initiativ till lagstiftning om kritiska råvaror (CRMA), och i det beaktas ansvarsfull produktion samt granskas gruvdriftens regionala konsekvenser. Målet är också att förbättra informationshanteringen i anslutning till utvinningsavfall genom databas- och IT-lösningar. Arbetet leds av specialforskare Mari Kivinen (GTK).

Ekonomi och sysselsättning

Målet med projektet är att förbättra förståelsen för den ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekten av en ren energiomställning och hanteringen av dessa. I arbetet utvecklas en utvärderingsmodell för regionala investeringars ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter (produktion, mervärde, sysselsättning, skatteintäkter). Med hjälp av den bedöms nationellt och landskapsvis energiinvesteringarnas direkta och indirekta ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter i sin helhet, per teknologi och i fråga om ny industriell verksamhet.

Dessutom identifieras arbetskraftsbehoven vid omställningen till ren energi, de aktörer som har den svagaste ekonomiska ställningen samt utarbetas en plan för ekonomiska styrmedel för att stödja de mest utsatta.

Även de externa kostnaderna för en ren omställning bedöms kalkylmässigt och kvalitativt. Arbetet leds av specialforskare Santtu Karhinen (Finlands miljöcentral).

Energisäkerhet och rättvis omställning

Projektet granskar energiomställningens eventuella konsekvenser för energisäkerheten och den sociala rättvisan. Målet är att skapa en bild av energiomställningens bredare verksamhetsmiljö ur säkerhets- och rättviseperspektiv samt att producera bedömningar av hur den offentliga styrningen av energiomställningen påverkar säkerheten och rättvisan.

Arbetet ger en aktuell syn på vilka element energisäkerheten i ett nytt slags rent energisystem omfattar samt vilka rättvisedimensioner olika teknologiska lösningar innehåller. Arbetet leds av forskningsprofessor Paula Kivimaa (Finlands miljöcentral).

Färdplan för ren energiomställning 2035

Som slutresultat av hela projektet utarbetas en strategisk färdplan för omställningen till ren energi. Där skapas en vision och en strategisk helhetsbild av möjligheterna att genomföra en ren energiomställning som uppfyller kraven på klimat- och miljöhållbarhet, rättvisa och säkerhet. Arbetet leds av ledande forskare, utvecklingschef Sampo Soimakallio (Finlands miljöcentral).

Mer information

Hela projektkonsortiet, Finlands miljöcentrals delprojekt

  • Utvecklingschef, ledande forskare Sampo Soimakallio, Finlands miljöcentral, tfn +358 295 251 803, sampo.soimakallio@syke.fi

GTK:s delprojekt

  • Specialforskare Mari Kivinen, Geologiska forskningscentralen, +358 295 032 414, mari.kivinen@gtk.fi

VTT Ab:s delprojekt

  • Teamchef Tiina Koljonen, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, +358 20 722 5806, tiina.koljonen@vtt.fi
Publicerad 20-06-2024 kl. 13.56, uppdaterad 20-06-2024 kl. 15.19
  • Skriv ut sidan