Byggarna styrs till att minska klimatpåverkan vid bostadsmässan i Lojo

Nyhet 14-07-2020 kl. 15.07
Lojo mässområdet kommer att stiga till Hiidensalmi-området. © Lojo stad

Byggarna gör ända från starten av byggprojektet många stora lösningar som påverkar de kommande bostadskostnaderna men även växthusutsläppen under byggnadens hela livscykel.

Bostadsmässan ordnas 2021 i Hiidensalmi. För de nya bostadsområdena har två byggnadssättanvisningar gjorts upp som öppnar detaljplanebestämmelserna – anvisningar för småhusbyggare och anvisningar för vånings- och radhusbyggare.

Ett centralt mål med anvisningarna är att ge byggarna och de kommande invånarna praktiska metoder för att effektivt minska klimatkonsekvenserna från bostadsbyggandet. I Hiidensalmi eftersträvas även bra hem med tanke på klimatet.

”Vi tror att de som kommer att bygga i Hiidensalmi vill beakta klimataspekterna då de bygger sina nya hem. Med byggnadssättanvisningarna vill vi göra det lättare att få en uppfattning om det omfattande temat och ge anvisningar om hurdana faktorer man kan tänka på redan i början av byggprojektet för att kostnadseffektivt kunna skapa ett hus med låga utsläpp”, säger Lojo stads projektarbetare Jenna Kotilehto om klimatmålen i byggnadssättsanvisningarna.

Ett uppvärmningssystem med låga utsläpp är hjärtat i ett klimatvänligt hem

Det är alltid utmanande att planera och bygga ett bra hus och betydelsen av yrkeskunnigt arbete betonas. Detta även då man vill minska växthusutsläppen från byggandet och boendet.

”Med god planering är det helt möjligt att bygga ett mycket klimatvänligt hem på ett kostnadseffektivt sätt utan att pruta på boendekvaliteten”, berättar projektchef Mirka Härkönen för bostadsmässan i Lojo 2021.

”Centralt för byggnadens klimatkonsekvenser är valet av ett huvudsakligt uppvärmningssystem med låga utsläpp”, betonar forskare Paula Sankelo vid Finlands miljöcentral.

Jordvärme är inte möjligt i bostadsmässans område men istället för eluppvärmning kan småhusens huvudsakliga värmekälla vara till exempel en luft-vattenvärmepump eller en frånluftsvärmepump. Uppvärmningen kan kompletteras till exempel med solfångare och energieffektiva eldstäder.

I Hiidensalmi ansluts hög- och radhusen till fjärrvärmenätet. Tillvaratagandet av avloppsvattnets värme och värmen i frånluften, utnyttjandet av solenergin och energieffektiva värmepumpslösningar rekommenderas vid sidan av fjärrvärmen för att värma upp fastigheten och bruksvattnet.

För att minska byggnadernas klimatkonsekvenser rekommenderas även att alla tomter strävar efter energiklassificeringen A, att de utnyttjar miljöns förnybara energikällor, använder byggmaterial med låga utsläpp och som binder kol samt att de planerar byggnaden så lokaleffektivt som möjligt.

”Även minskningen av utsläppen under byggtiden och minimeringen av materialspillet är viktiga, detta ger utsläppsbesparingar redan på kort sikt”, konstaterar Sankelo.

”Vi hoppas att få se hus i Hiidensalmi där man har lyckats kombinera ett värmesystem med låga utsläpp, god energieffektivitet i byggnaden, utnyttjandet av förnybar energi och livscykeltänkandet”, summerar Kotilehto.

Illustration av kvarteret i Lojo mässområdet. © UKI Arkkitehdit Oy

Laddningspunkter för elbilar och cykelplatser av god kvalitet

Vid planeringen av byggnaderna är det viktigt att fästa uppmärksamhet även vid hur de kommande invånarna rör på sig.

”Det är bra att förbereda sig på den ökade andelen eltrafik redan vid planeringen. Detta är viktigt särskilt i husbolag så att det inte senare i framtiden blir problematiskt att bygga fler laddningsställen för elbilar”, påminner Härkönen.

Även betydelsen av goda cykelförbindelser och cykelparkering betonas i Hiidensalmi där man hoppas att cykel och promenader ska bli invånarnas huvudsakliga transportformer och en del av längre resekedjor.

”Det behövs tillräckligt med säkra, väderskyddade och rymliga förvaringsplatser för cyklarna därifrån det är smidigt att åka iväg och där man även kan ladda elcyklar”, säger Kotilehto sammanfattningsvis.

Bostadsmässområdet en del av det nationella klimatprojektet

Lojo stad blev i slutet av 2018 en del av det nationella projektet Mot koldioxidneutrala kommuner och landskap (CANEMURE) med ett delprojekt kopplat till bostadsmässan 2021.

Målet med Lojos delprojekt är att minska på växthusutsläppen från byggande, boende och trafik i Hiidensalmis nya bostadsområde.

”Det är väldigt fint att Hinku-staden Lojo genom projektets EU-finansiering fick tilläggsresurser för att granska klimatkonsekvenserna i områdets användning och byggande”, gläder sig Lojo stads serviceproduktionsdirektör Pasi Perämäki.

”Det är väsentligt att vi kan utnyttja den information som projektet ger även i andra nya bostadsområden”, konstaterar projektchef Härkönen.

”Canemure-projektets särdrag är att sprida ibruktagandet av goda åtgärder vida i hela Finland. Via bostadsmässan får vi mycket synlighet för god praxis”, berättar projektets ledare, specialforskare Laura Saikku vid Finlands miljöcentral.

Målet med det sexåriga projektet är bland annat att öka byggnadernas energieffektivitet samt främja intelligent koldioxidsnål rörlighet, hållbar stadsplanering och en decentraliserad produktion av förnybar energi.

”Lojos delprojekt genomför många av projektets mål”, konstaterar Saikku.

Mer information

  • Canemure-projektet i Lojo, projektarbetare Jenna Kotilehto, Lojo stad, jenna.kotilehto@lojo.fi, tfn 044 368 4488
  • Bostadsmässan i Lojo 2021, projektchef Mirka Härkönen, Lojo stad, mirka.harkonen@lohja.fi, tfn 050 590 8020

  • Skriv ut sidan