Lagstadgade klimatplaner kan stärka klimatarbetet i medelstora och små kommuner

Nyhet 23-02-2022 kl. 12.15

Pressmeddelande, Finlands Miljöcentral 23.2.2022

Finlands miljöcentral SYKE har genomfört en utredning på uppdrag av miljöministeriet om hur man kan skapa en bestämmelse i klimatlagen som skulle tvinga kommunen, ensam eller tillsammans med andra kommuner, att utarbeta en plan för att bekämpa klimatförändringen.

SYKE föreslår att klimatplanen skulle innehålla en kommunal handlingsplan för att mildra klimatförändringen, en uppföljning av planens genomförande och framsteg, och kommunala styråtgärder för att minska utsläppen från invånare och andra aktörer. Dessutom rekommenderar SYKE att klimatanpassningsåtgärder tas med i klimatplanen.

Utredningen bygger på ett beslut som regeringen Marin fattade i budgetmanglingen på hösten 2021.

”Klimatplanerna bidrar till att uppnå Finlands klimatmål, men de måste också ses som en möjlighet för kommunerna att uppnå kostnadsbesparingar och främja den regionala ekonomin”, säger professor Jyri Seppälä, ansvarig för utredningen, vid Finlands miljöcentral.

SYKE föreslår även åtgärder som stöder kommunernas klimatarbete. I åtgärderna ingår bland annat att säkerställa tillräcklig finansiering för utarbetandet av kommunala planer, säkerställa kontinuiteten hos nationellt centraliserade kommunala utsläppsberäkningsdata, produktionen av mer detaljerade planeringsriktlinjer och inrättandet av ett nationellt expertnätverk för att stödja anpassningsarbetet och kampen mot klimatförändringen.

3,7 miljoner finländare bor i en kommun med en klimatplan

Enligt utredningen har över 70 kommuner en klimatplan. Dessa kommuner har över 3,7 miljoner invånare, vilket innebär att två tredjedelar av finländarna redan omfattas av klimatplanen.

Alla större städer med mer än 100 000 invånare har en klimatplan. Mer än hälften av kommunerna med mer än 10 000 invånare har en plan, men mindre än 10 procent av kommunerna med mindre än 10 000 invånare har någon.

Ilmastosuunnitelma_Tiedote_Graafi_SV

Genom att förplikta kommunerna att upprätta klimatplaner skulle särskilt små kommuner ta itu med ett planmässigt klimatarbete. SYKE anser emellertid att skyldigheten inte bör innebära orimliga krav för små kommuner och att lagförslaget bör uppmuntra till samarbete vid utarbetandet av planer.

”Särskilt små kommuner har dragit nytta av samarbetet mellan kommunerna vid utarbetandet av klimatplaner och klimatarbetet överhuvudtaget. Små kommuner har ofta inte den kompetens som krävs eller resurser för att skaffa sig extern kompetens, men som partner till andra kommuner är det inte heller en överväldigande uppgift för dem att utarbeta klimatplaner, säger projektledaren Teemu Ulvi från SYKE.

Klimatarbetsskyldigheter för kommuner är sällsynta i världen

Klimatlagstiftning existerar i de flesta av världens länder, men det är ovanligt med lagstadgade bestämmelser om kommunala skyldigheter. Kommunala klimatåtgärder är i allmänhet frivilliga eller avtalsmässiga.

Undantaget är de nordiska länderna, som har bindande klimatlagstiftning för kommuner, även om ländernas krav är olika. Norge har på grundval av lagstiftning utfärdat detaljerade riktlinjer för kommuner att utarbeta planer för att hindra klimatförändringen. På Island måste kommunerna upprätta klimatplaner för sin egen verksamhet. I Danmark måste kommunerna utarbeta planer för anpassning till klimatförändringen, men lagstiftningen kräver inte att de utarbetar en plan för begränsningsåtgärder.

Länk till utredningen

Mer information

Chef för Centrumet för konsumtion och produktion, professor Jyri Seppälä, tfn 029 525 1629, fornamn.efternamn@syke.fi

Forskningsingenjör Teemu Ulvi, tfn 029 525 1716, fornamn.efternamn@syke.fi


  • Skriv ut sidan