Projekt för att påskynda klimatlösningar (ACE)

© Jamo Images / AdobeStock.

Projektet för att påskynda klimatlösningar (ACE) har till uppgift att stödja Finland i arbetet med att uppnå klimatneutralitet. Projektet prioriterar de utmanande utsläppsminskningsåtgärderna inom jordbruket, den tunga trafiken och de industriella processerna.

De olika lösningarna inom projektet handlar om att utveckla värdekedjorna för våtmarksodling, växtprotein och biogas, att främja energieffektivitetsåtgärderna och ibruktagandet av rena drivkrafter inom den tunga trafiken och arbetsmaskinbranschen och att påskynda en smart elektrifiering av produktionsprocesserna inom små och medelstora industrier. Projektet stöder fullgörandet av Parisavtalet och EU:s åtaganden för utsläppsminskning i Finland genom att man utarbetar förslag och verktyg för att effektivisera de politiska åtgärderna och klimatfinansieringen.

Med finansieringen på 20 miljoner euro genomförs betydande pilot- och demoinvesteringar i finländska företag och åtgärder för att skala upp dem främjas. Projektet stöder Finland i arbetet med att genomföra utsläppsminskningsåtgärder och investeringar med vilka man kan förbättra Finlands energisjälvförsörjning och försörjningsberedskap, minska kostnaderna som klimatförändringen medför samt bidra till Finlands internationella konkurrenskraft, ekonomi och resiliens.

ACE-projektet genomförs 2024–2030.

ACE-projektet siktar på att minska klimatutsläppen

Människornas användning av fossila bränslen och bearbetning av jordmånen värmer upp jordklotet med allvarliga följder. För att stävja klimatförändringen har Finland förbundit sig att uppnå klimatneutralitet före 2035. För att uppnå klimatneutralitet krävs att Finland halverar ansvarsfördelningssektorns utsläpp från 2005 års nivå fram till 2030. Till ansvarsfördelningssektorn hör separat uppvärmning av byggnader, arbetsmaskiner, en del av utsläppen från jordbruket, trafik, avfallshantering och F-gaser.

För att vi ska kunna uppnå detta mål behövs snabba och effektiva åtgärder för att minska växthusgasutsläppen, eftersom utsläppen minskar för långsamt med nuvarande åtgärder.

Hur påverkar projektet utsläppen?

  1. Indirekta konsekvenser: Projektet strävar efter att skala upp investeringar och åtgärder som minskar utsläppen genom att förbättra klimatfinansieringens tillgänglighet och genomslagskraft, utarbeta rekommendationer för effektivare politiska åtgärder samt satsa på utbildning och kommunikation.
  2. Direkta utsläppsminskningsåtgärder och investeringar: Projektet minskar utsläppen från jordbruket, de små och medelstora industriella processerna samt den tunga trafiken och arbetsmaskinerna. Projektets pilot- och demoprojekt både genomför utsläppsminskningsåtgärder och producerar god praxis som kan användas upprepade gånger. De pilotprojekt och investeringar som genomförs bör skalas upp i betydande grad i Finland för att klimatneutralitet ska uppnås. 

Mer information om projektet

  • ACE-projektets ledare, specialsakkunnig Karoliina Auvinen, Finlands miljöcentral, tfn +358 295 251 235, karoliina.auvinen@syke.fi
  • Ledare för arbetspaketet Kommunikation och påverkan, kommunikationsspecialist Maija Airos, Finlands miljöcentral, +358 29 525 2293, maija.airos@syke.fi,
  • Ansvarig för arbetspaketen och kommunikationen, kommunikationsspecialist Hanna Talikka, Finlands miljöcentral, +358 29 525 1104, hanna.talikka@syke.fi, ledare för arbetspaketet
  • Projekthantering och -rapportering, EU-projektplanerare Kata Kreft-Burman, Finlands miljöcentral +358 29 525 2120, kata.kreft-burman@syke.fi
ace disclaimer
 

 

Publicerad 10-04-2024 kl. 16.21, uppdaterad 10-04-2024 kl. 16.21
  • Skriv ut sidan