Energiajärjestelmä ja teknologiat

Puhtaan energian investoinnit ovat keskeinen tekijä ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siirryttäessä kohti kestävää energiantuotantoa. Näiden investointien vaatimukset ovat monimuotoisia ja niitä tulee tarkastella useista näkökulmista. 

Toimiva energiajärjestelmä edellyttää kaikkien osatekijöiden integrointia kokonaisuudeksi

Järjestelmänäkökulmasta puhtaan energian investoinnit edellyttävät kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa tarkastellaan energiainfrastruktuurin eri osa-alueiden välistä vuorovaikutusta ja integraatiota.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että uusiutuvan energian tuotanto on sovitettava yhteen energian varastointijärjestelmien ja kulutuksen kanssa. On varmistettava, että energiantuotanto ja -kulutus ovat tasapainossa eri aikoina ja eri paikoissa.

Lisäksi on tärkeää huomioida mahdollisuudet verkkoinfrastruktuurin kehittämiseen, joka mahdollistaa paremman energianhallinnan ja resurssien optimoinnin. 

Teknologian kehittämisellä haetaan kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä

Teknologianäkökulmasta puhtaan energian investoinnit edellyttävät jatkuvaa kehitystä ja innovaatioita. Teknologiset läpimurrot voivat parantaa energiantuotannon tehokkuutta, alentaa kustannuksia ja lisätä puhtaan energian kilpailukykyä fossiilisiin energialähteisiin verrattuna.

Esimerkiksi aurinkopaneelien ja tuulivoimaloiden kehitys on mahdollistanut niiden tuotantokustannusten merkittävän laskun viime vuosikymmeninä. Lisäksi energian varastointiteknologiat, kuten akut ja lämpövarastot, ovat avainasemassa uusiutuvan energian joustavan käytön mahdollistamisessa ja energiavarantojen tasaamisessa.

Lisäksi moni teollisuuden päästövähennyskeino, kuten puhtaan vedyn valmistus, edellyttää teknologiakehitystä ja demonstrointia, eikä vielä ole täyttä varmuutta siitä, mitkä ratkaisut pystytään kaupallistamaan riittävän laajassa mittakaavassa. 

Investoinneissa huomioitava sekä järjestelmään että teknologioihin liittyvät epävarmuudet

Puhtaan energiasiirtymän kannalta on olennaista tehdä investointeja, jotka huomioivat sekä järjestelmä- että teknologiaepävarmuuden. RePower-CEST -hankkeen ensimmäisessä työpaketissa tarkastellaan laajaa joukkoa mahdollisia kehityskulkuja ja epävarmuuksia. Ne liitetään osaksi laajempaa skenaariomallinnusta. Tarkasteltavia aiheita ovat muun muassa:  

  • sähkö- ja kaasuverkon kehittämisessä huomioitavat tekijät 
  • vesivoiman rooli sähköjärjestelmässä 
  • maalämpöpotentiaali ja rooli lämmityssektorilla 
  • teknologiset hiilinielut 
  • puhtaan sähkön tuotanto, varastointi, siirto ja uudet kulutuskohteet 
  • fossiilittoman kaukolämmön tuotanto ja jakelu 
  • rakennusten, teollisuuden ja liikenteen energiankäyttö, joustot ja varastointi.

Tämän sivun sisällöstä vastaa Teknologian tutkimuskeskus VTT osana REPower-CEST -projektia.

NextGenerationEU-logo
Julkaistu 23.5.2024 klo 7.55, päivitetty 23.5.2024 klo 8.41
  • Tulosta sivu