Kuntapäättäjät kaipaavat lisää tietoa ilmastotoimien vaikuttavuuden arviointiin

Uutinen 20.7.2020 klo 9.10
© Kosti Keistinen

Enemmistö suomalaisista kuntapäättäjistä kannattaa kuntien ilmastotoimia, mutta todisteita niiden vaikuttavuudesta kaivattaisiin lisää. Kuntapäättäjät pitävät suurinta osaa kuntien ilmastotoimista vain jokseenkin vaikuttavina. Eniten kannatusta saavat toimet, joiden arvioidaan olevan vaikuttavimpia. Näin ollen tarkempi ja paremmin saavutettavissa oleva tieto ilmastotekojen päästövaikutuksista voisi lisätä kuntapäättäjien motivaatiota ilmastotoimiin.

Kyseiset tulokset tulivat esiin e2 Tutkimuksen, Vaasan yliopiston (InnoLab) ja Kuntaliiton kuntapäättäjäkyselyssä. Ilmassa ristivetoa – Löytyykö yhteinen ymmärrys? -hankkeen kyselyssä selvitettiin kuntapäättäjien suhtautumista kuntien ilmastotoimiin. Kyselyyn vastasi 413 kuntapäättäjää.

Ilmastonmuutostietoa toivotaan lisää

Kuntapäättäjien kyselyssä selvisi, että ilmastoaktiivit ja ympäristöjärjestöt lobbaavat kuntia ahkerasti. Tutkijoiden näkökulmaa taas kaivattaisiin lisää: yli kolmannes (35 %) kuntapäättäjistä toivoisikin kuntien ilmastopoliittiseen päätöksentekoon enemmän tutkijoiden ääntä.

Lisäksi kuntapäättäjäkyselyssä tuli ilmi, että kuntien ilmasto-osaamisessa olisi parantamisen varaa: suuri osa (60 %) kuntapäättäjistä koki, että kunnanvaltuutettujen ilmastonmuutostieto on liian vähäistä punnittujen päätösten tekemiseen.

”Vaasan yliopiston kuntapäättäjäkyselyn tulokset ovat hyvin samankaltaisia omien havaintojemme kanssa: toukokuussa julkaistun selvityksen mukaan monessa Hinku-verkoston kunnassa nousi esiin ilmastotiedon saatavuuteen liittyviä haasteita. Juuri konkreettisista käytännön toimista kaivataan tietoa. Toisaalta tuli myös ilmi, että kunnissa koettiin resurssipulaa tiedon paljouden tai joskus ristiriitaisenkin tiedon käsittelyn suhteen”, kommentoi erikoistutkija ja SYKEn Canemure-hankkeen projektipäällikkö Laura Saikku.

Osa kunnista on osannut tehokkaasti hyödyntää erilaisten asiantuntijoiden tuottamaa tietoa sekä tietoa hyvistä käytännöistä on saatu myös verkostoista tai naapurikuntien yhteistyön tuloksena.

Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) on käynnissä Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) -hanke, jossa tuotetaan asiantuntijatietoa ilmastonmuutoksen hillinnästä. Canemure rahoittaa SYKEn koordinoimaa Hiilineutraalit kunnat (Hinku) -verkostoa, joka on suunnattu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijäkunnille. Yksi Hinku-verkoston päätavoitteista on toimia tiedonvaihtokanavana sekä kuntien kesken että asiantuntijoiden ja ratkaisuntarjoajien välillä.

”Tuoreen selvityksemme mukaan Hinku-verkoston tarjoama asiantuntijatuki on koettu kunnissa arvokkaaksi. Verkostolta on saatu myös vertaistukea, inspiraatiota, medianäkyvyyttä ja viestintätukea”, kertoo Saikku.

Kustannussäästöjä ja päästölaskentaa

Yli puolet kuntapäättäjäkyselyn vastaajista katsoo, ettei kunnan päätöksenteon tueksi ole saatavilla tarpeeksi tietoa eri toimialojen päästöistä ja niiden vähentämisestä. Myös kuntien säästöpaineet näkyivät kuntapäättäjäkyselyn tuloksissa. Yleisin ilmastotoimiin kannustava asia oli mahdollisuus kustannussäästöihin. Kustannussäästöt mainitsi yli puolet (60 %) vastaajista.

Canemure-hankkeen asiantuntijaverkosto tukee alueellista ilmastotyötä myös tuottamalla kuntakohtaista päästölaskentaa ja tarjoamalla tietoa erilaisten päästövähennystoimien vaikuttavuudesta.

”Teemme Canemure-hankkeen resursseilla työtä kuntien ilmastotoimien edistämiseksi. Keräämme, analysoimme ja jaamme tutkimukseen perustuvaa tietoa vaikuttavimmista ilmastotoimista ja kehitämme erilaisia työkaluja kustannustehokkaiden investointien tueksi”, summaa SYKEn erikoistutkija Laura Saikku johtamansa asiantuntijaverkoston työtä.

------

Suomen ympäristökeskuksen Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) -hankkeessa tuotetaan ja jaetaan asiantuntijatietoa ilmastonmuutoksen hillinnästä. Hinku eli ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijäkuntien verkosto on yksi Canemuren yhteistyöverkostoista. Hinku-kuntien tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Hinku-kuntia on tällä hetkellä 73. Uudet kunnat ovat edelleen tervetulleita mukaan Hinku-verkostoon. 

Lisää aiheesta


  • Tulosta sivu