Uusi tutkimushanke alkaa: Kulutusveroilla tehoa kansalliseen ilmastopolitiikkaan?

Uutinen 12.4.2022 klo 12.31

Suomen kunnianhimoiset ilmastotavoitteet uhkaavat jäädä toteutumatta, koska kansalliset päästövähennystoimet eivät vielä tällä hetkellä ole riittäviä. VATT ja SYKE selvittävät uudessa tutkimushankkeessa, olisiko kulutusveroista saatavissa lisää tehoa ilmastopolitiikkaan.

EU:n päästökauppa on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi vähentää päästöjä, mutta Suomen kansalliselta ilmastopolitiikalta puuttuu vielä keinoja, joilla tavoitteisiin päästäisiin. Kansallisiin päästövähennystavoitteisiin pääseminen edellyttää monien erilaisten keinojen käyttämistä. Yksi keinoista on kotitalouksien kulutuskäyttäytymisen ohjaaminen päästöperusteisten kulutusverojen avulla.

”Selvitämme hankkeessa, millaisia kulutusveroja muissa maissa on suunniteltu tai jo toteutettu ja arvioimme, millaisia vaikutuksia erilaisilla kulutusveroilla olisi Suomessa. Verot voisivat olla tuoteryhmäkohtaisia tai jopa tuotekohtaisia”, kertoo Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) erikoistutkija Piia Remes, joka on uuden tutkimushankkeen vetäjä.

Elinkaaripäästöihin pohjautuva kulutusverotus (EKUVE) -tutkimus on VATT:n ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) yhteinen hanke. Erilaisten veromallien tutkimus kuuluu VATT:n osaamisalueisiin. SYKE:n erikoisalaa puolestaan on elinkaaripäästöjen arviointi.

Hanke toteutetaan valtioneuvoston tutkimusrahoituksella ja se pohjautuu muun muassa hallitusohjelmassa esitettyyn tavoitteeseen päästöjen vähentämisestä kotitalouksien kuluttamistottumuksia muuttamalla. Päästöjä runsaasti aiheuttavaan kulutukseen kohdistuva verotus on keino, joka on tullut esille useissa muissakin kansallisissa ilmastopolitiikkaa käsittelevissä suunnitelmissa.

”Yhteiskunnassa pyritään vähäpäästöisempiin tuotteisiin, mutta koko elinkaaren kattavia päästötietoja on vasta vähän saatavilla, vaikka yritykset niitä jo paljon arvioivat”, SYKE:n kehittämispäällikkö Ari Nissinen sanoo.

Hankkeessa selvitetään kulutustuotteiden päästöjä niiden koko elinkaaren ajalta eli tuotannosta käyttövaiheen kautta kierrätykseen saakka. Tavoitteena on selvittää, millä tarkkuudella näitä elinkaaripäästöjä voidaan mitata ja arvioida, onko tuotteittain kohdistettuja kulutusveroja mahdollista säätää.

Potentiaalia kotitalouksien kulutuksen päästöjen vähentämisessä on. Suomen kulutusperäisistä päästöistä noin 66 prosenttia syntyy kotitalouksissa ja niiden suhteellinen osuus ei ole 2000-luvulla vähentynyt.

VATT:ssa hanke kytkeytyy ilmastoa ja verotusta koskevaan tutkimukseen. SYKEssä hanke liittyy kulutuksen ympäristövaikutusten ja kestävän tuotepolitiikan tutkimukseen.

Hanke on alkanut huhtikuun alussa ja tulokset valmistuvat 28.2.2023 mennessä. Tutkimushankkeen tulokset suunnataan erityisesti päättäjille, joiden tehtävänä on valmistella mahdolliset kotitalouksien kulutukseen liittyvät uudet verot. Hanketta rahoittaa valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminta (VN-TEAS).

Yhteystiedot

Erikoistutkija Piia Remes, VATT, puh. 029 551 9404, etunimi.sukunimi@vatt.fi)

Kehittämispäällikkö Ari Nissinen, SYKE, puh. 029 525 1457, etunimi.sukunimi@syke.fi

  • Tulosta sivu