Uusi tutkimus: Hinku-verkostolla on positiivinen vaikutus kuntien ilmastotyöhön

Uutinen 28.5.2020 klo 11.56
© Bruno Figueiredo / Unsplash

Kohti hiilineutraaleja kuntia (Hinku) -verkostoon liittyminen on alentanut kuntien ilmastopäästöjä. Valtaosa Hinku-kunnista myös kokee, että verkostoon kuuluminen on lisännyt vaikuttavuutta ilmastotyössä, kertoo Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) selvitys.

Selvityksen mukaan Hinku-verkostoon kuuluvilla kunnilla ilmastopäästöt ovat keskimäärin 3,1 prosenttia alemmalla tasolla, kuin mitä ne olisivat ilman Hinku-verkoston jäsenyyttä. Selvityksessä muut päästöihin vaikuttavat tekijät, kuten esimerkiksi alue- ja väestörakenne sekä sääolosuhteet on huomioitu niin, että ne eivät vaikuta tulokseen.

Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijäkuntien verkosto. Hinku-kuntien tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

”Hinku-verkosto on edistänyt ilmastotyötä kunnissa ja suunta on oikea. Hinkuun liittyminen ei kuitenkaan ratkaise kaikkea, vaan päästövähennykset vaativat kovaa työtä. Puolet kunnista kokivat verkoston tarjoaman asiantuntijatuen arvokkaaksi. Verkostolta on saatu myös vertaistukea, motivaatiota, inspiraatiota, medianäkyvyyttä ja viestintätukea”, sanoo erikoistutkija Laura Saikku SYKEstä.

Ilmastotyön suunnittelussa ja toteutuksessa on merkittäviä eroja kuntien välillä. ”Selvityksemme osoittaa, että kunnan keskimäärin parempi taloustilanne edistää päästövähennyksiä sekä Hinku- että muilla kunnilla. Hinku-verkoston kautta kunnat voivat saada valmiiksi pitkälle jalostettua tietoa päästövähennystoimista. Nämä toimet saattaisivat resurssivajeiden vuoksi muuten jäädä toteuttamatta”, sanoo tutkija Santtu Karhinen SYKEstä.

Hinku-verkosto koetaan kunnissa vaikuttavaksi

Selvityksessä haastateltujen Hinku-kuntien edustajista suurin osa (80 %) koki, että Hinku-verkostoon liittymisellä on ollut vaikutusta kunnan ilmastotyöhön. Verkostoon liittyminen on edistänyt haastattelujen mukaan konkreettisia päästövähennystoimenpiteitä noin 60 prosentissa kunnista.

Hinku-kuntien edustajat nostivat tärkeimmiksi päästövähennystoimiksi energiantuotantoon, rakennusten energiatehokkuuteen, liikenteeseen ja aurinkosähkön lisäämiseen liittyviä toimia. Tilastollisen analyysin mukaan Hinkuun liittyminen on edistänyt päästövähennyksiä melko tasaisesti eri päästösektoreilla. Hinkuun liittyminen on aikaansaanut merkittäviä vaikutuksia muun muassa kunnan sähkön kulutuksen päästöihin.

Hinkuun liittyminen on useissa kunnissa kannustanut eri toimialojen väliseen yhteistyöhön sekä vahvistanut kunnan tahtotilaa toimenpiteiden toteuttamisessa. Lisäksi verkoston vaikutus on voinut kohdentua kunnan päätöksentekoon tai ilmapiiriin. Kunnan sisäisten ilmastotoimien edistämisessä on auttanut se, että toimia on voitu perustella Hinku-jäsenyydellä.

Ilmastotyössä haasteita ja ratkaisuja

Verkoston positiivisista vaikutuksista huolimatta suuri osa Hinkun kaltaisten edelläkävijäverkostojenkin kunnista kärsii erilaisista haasteista, kuten resurssipulasta. Kunnissa koetaan haasteita myös vaikutusmahdollisuuksien rajallisuuden suhteen, erityisesti kunnan asukkaiden ja yritysten päästöjen kohdalla. Hinku-kunnat ovat kuitenkin onnistuneet löytämään hyviä ratkaisuja yleisiin kuntien ilmastotyön haasteisiin.

”Selvityksemme kertoo, että parhaiten ilmastotyössä on onnistuttu kunnissa, joissa ilmastotyö on nostettu suoraan kunnan strategiaan, josta se on myös jalkautettu poikkileikkaavasti osaksi jokaisen toimialan työtä. Myös kunnan johdon sitoutuminen, henkilöstön aktiivisuus ja työn riittävä resurssointi on ratkaisevaa. Onnistumisia on lisäksi koettu, kun ilmastotyöhön on osallistettu useita eri toimijoita”, sanoo suunnittelija Venla Riekkinen SYKEstä.

”Hinku-verkosto on uuden tilanteen edessä viime vuosien nopean laajentumisen seurauksena. Kuntia on jo mukana 73. Tehty selvitys tulee välittömään tarpeeseen, kun verkoston uusia toimintamalleja on tarkoitus kehittää”, sanoo Hinku-verkoston valtakunnallinen vastuujohtaja professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta.

Suomen ympäristökeskus selvitti Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku) -verkoston vaikutuksia kuntien päästöihin sekä toimintaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tutkimus perustuu vuonna 2019 toteutettuihin, neljänkymmenen vuosina 2008-2018 Hinku-verkostoon liittyneen kunnan haastatteluihin sekä Hinku-jäsenyyden ja kuntien päästökehityksen välisen yhteyden tilastolliseen mallinnukseen. Tilastollisessa mallinnuksessa oli mukana kaikki 38 ennen vuotta 2018 verkostoon liittynyttä Hinku-kuntaa. Tutkimus on toteutettu osana Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaa EU Life -rahoitteista Canemure (Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia) -hanketta.

Lisää aiheesta

Lisätietoa

  • Canemure-hankkeen vetäjä, erikoistutkija Laura Saikku, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0400 148 771, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • Suunnittelija Venla Riekkinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 029 525 1942, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi (Haastattelututkimus)
  • Tutkija Santtu Karhinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 029 525 1889, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi (Tilastollinen analyysi)
  • Hinku-verkoston valtakunnallinen vetäjä, professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 029 525 1629, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

  • Tulosta sivu