Hinku-kriteerit

Hinku-kunnaksi tai Hinku-maakunnaksi ryhtyminen edellyttää Hinku-kriteerien täyttymistä. Hinku-kriteerit on laatinut Suomen ympäristökeskus (Syke) ja Hinku-johtoryhmä on hyväksynyt ne 3.11.2021.

Hinku-kuntien kriteerit

Hinku-kriteereillä tarkoitetaan kuntien ilmastonmuutoksen hillintätoimia ja linjauksia, joilla kunta uskottavasti sitoutuu vähentämään oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä sekä vaikuttamaan alueensa toimijoihin (asukkaat, yritykset, maa- ja metsätalousyrittäjät sekä vapaa-ajan asukkaat) siten, että alueen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä tavoitellaan hiilineutraaliutta.

Hinku-kunnat kuuluvat Hinku-verkostoon ja saavat oikeuden käyttää Hinku-logoa. Uudet Hinku-kunnat sitoutuvat täyttämään Hinku-kriteerit vuoden kuluessa liittymispäivästä.

Tavoite

Kunta on valtuuston päätöksellä sitoutunut tavoittelemaan koko alueensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Prosessit

 1. Kunta ottaa kasvihuonekaasupäästönäkökulman huomioon kaikessa merkittävässä päätöksenteossaan.

 2. Kunta liittyy työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton väliseen sopimukseen, jossa ne sitoutuvat Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen toimenpiteisiin ja tavoitteisiin. Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen liittyvät kunnat liittävät ensisijaisesti asuinrakennuskantansa asuinkiinteistöjä koskevaan toimenpideohjelmaan.

 3. Kunnanjohtaja tai hänen nimeämänsä muu kunnan työntekijä toimii Hinku-verkoston johtoryhmän jäsenenä.

 4. Kunta nimeää yhteyshenkilön, joka toimii tiedonvälittäjänä kunnan ja Syken välillä.

 5. Kunta perustaa Hinku-työryhmän, jossa on edustettuna tärkeimmät hallinnonalat. Työryhmä pyrkii aktiivisesti vähentämään eri hallinnonalojen toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Työryhmä voi olla sama kuin esimerkiksi kunnan johtoryhmä tai Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen työryhmä.

 6. Työryhmä ja yhteyshenkilö vastaavat seuraavista tehtävistä:

  • Kunnalle laaditaan vuosittain suunnitelma päästöjä vähentävistä investoinneista. Investoinnit hyväksytään seuraavan vuoden talousarviossa.

  • Kunnalle laaditaan vuosittain hillintätoimien suunnitelma, joka osoittaa, millä toimenpiteillä ja investoinneilla kasvihuonekaasupäästöjä pyritään vähentämään koko kunnan alueella. Suunnitelma sisältää suunnitellut investoinnit sekä keinoja asukkaiden ja paikallisten yritysten aktivoimiseen.

  • Kunnan alueella toteutuneet merkittävimmät hillintätoimet kootaan vuosittain ja julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Tieto tehdyistä toimista toimitetaan myös Sykelle. Valtakunnallisesti kiinnostavat hillintätoimet voidaan viedä myös Kestävyysloikka-verkkopalveluun. Toimenpiteisiin liitetään mahdollisuuksien mukaan saavutetut päästövähennykset. Syke voi tarvittaessa täydentää tiedot Kestävyysloikkaan.

  • Kunnan henkilöstölle ja kunnanvaltuustolle tiedotetaan vuosittain hankkeen saavutuksista.

  • Alueen asukkaille, yrityksille sekä maa- ja metsätalousyrittäjille viestitään ilmastonmuutoksen hillinnän mahdollisuuksista.

Hinku-maakuntien kriteerit 

Hinku-kriteerit täyttävästä maakunnasta saa käyttää nimitystä Hinku-maakunta. Hinku-maakunnat kuuluvat Hinku-verkostoon ja saavat oikeuden käyttää Hinku-logoa.

Tavoite

Hinku-maakunnat sitoutuvat yhdessä alueen Hinku-kuntien kanssa vähentämään maakunnan kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Prosessit

 1. ELY-keskus, maakuntaliitto tai maakuntauudistuksen seurauksena syntyvä maakunnallinen uusi toimijataho sitoutuvat yhdessä maakunnan Hinku-kuntien kanssa vähentämään 80 % maakunnan kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.
 2. Sitoutuneiden Hinku-kuntien asukasmäärän tulee kattaa vähintään 80 % maakunnan asukasmäärästä.
 3. Edellä mainitut tahot perustavat maakunnallisen yhteistyöryhmän tai vaihtoehtoisesti liittävät sen jo maakunnassa toimivaan yhteistyöryhmään, jonka tehtävänä on laatia maakunnallinen 80 % päästövähennyspolku yhdessä maakuntien keskeisten toimijoiden kanssa vuoteen 2030. Päästövähennyspolkua päivitetään vuosittain.
 4. Hinku-maakunnaksi ryhtyminen ei edellytä koko maakunnan kaikkien kuntien sitoutumista päästövähennystavoitteisiin, mutta tarvittaessa maakunnan Hinku-kuntien tulee toimia siten, että maakunnallinen päästövähennystavoite saavutetaan.
 5. Hinku-maakunnan nimityksen käyttö edellyttää, että kaikki maakunnan Hinku-kunnat hyväksyvät kohdan 4. sisällön ja tietävät olevansa mukana Hinku-maakunnan päästövähennystavoittelussa.

Hinku-maakunnaksi haluava maakunta toimittaa Suomen ympäristökeskukselle kirjalliset näytöt kriteerien täyttymisestä. Syke tarkistaa, että kriteerit täyttyvät, ja tämän jälkeen maakunta voidaan julistaa Hinku-maakunnaksi.

Julkaistu 5.12.2019 klo 16.14, päivitetty 6.4.2023 klo 13.07
 • Tulosta sivu