Meteorologiska institutet: Mot en mer klimathållbar områdes- och stadsplanering

Delprojektets mål är att utveckla anvisningar för klimathållbar områdes- och stadsplanering sär man beaktar både dämpningen av klimatförändringen samt anpassningen till ändringarna. Meteorologiska institutet och Finlands miljöcentral genomför projektet i samarbete.

I början av projektet utförde Meteorologiska institutet och Finlands miljöcentral en litteraturutvärdering av hur anpassningen till klimatförändringen och dämpningen av klimatförändringen beaktas i stads- och grannskapsplaneringen. Litteraturutvärderingen stod klar 2019 och ger en grund för kommande verkstäder för gemensam planering.

Våren 2020 intervjuar delprojektet stadsplanerare från Åbo. Med hjälp av intervjuerna vill man identifiera de centrala framgångar och problem i stadsplaneringen som gäller just anpassning och dämpning.

Delprojektets arbete har delats in i fyra arbetspaket:

  • Sammanställning av forsknings- och utvecklingsinformationen och en kombination av dessa med stadspolitiken
  • Anordnandet av planeringsworkshoppar och workshoppar för politikens dialog
  • Utveckling av anvisningarna: områdes- och stadsplanering
  • Spridning av anvisningarna och kommunikation

En klimathållbar stad dämpar klimatförändringen och är beredd på väder- och klimatrisker. Syftet med anvisningarna är att förbättra områdes- och stadsplaneringens klimathållbarhet och ekonomiska hållbarhet.

Anvisningarna hjälper städerna:

  • att bedöma väder- och klimatriskerna
  • att övergå mot en klimathållbar stadsplanering
  • att planera en hållbar stadsekonomi.

En klimathållbar stadsplanering beaktar hur befolkningstätheten, den regionala tillväxten, markanvändningen och byggnadernas egenskaper utvecklas. Ett viktigt granskningsobjekt är även ekosystemtjänsterna, dvs. de immateriella och materiella fördelar som stadens naturmiljö erbjuder.

En del av hållbarheten är även att planera hur staden delar resurserna som behärskar väder- och klimatriskerna på ett sätt som gagnar samhället. I anvisningarna behandlas även delningsekonomin och den förväntade användningen av stadsrummet.

Vi sammanställer anvisningarna på så sätt att vi slår samman den information, de erfarenheter och idéer vi får av de praktiska aktörerna med resultaten från forsknings- och utvecklingsprojekt. Vi ordnar två slags verkstäder för de praktiska aktörerna: workshoppar som fokuserar på politikens dialoger samt s.k. charette-verkstäder. I charette-verkstäderna kan medborgare, planerare och andra intressentgrupper i samarbete skapa en vision för utvecklingen av grannskapet eller staden samt komma överens om detaljerade planer för att verkställa visionen.

Tidtabell

  • 1/2019–9/2024

Aktuellt

Mer information

  • gruppchef Thomas Kühn, Meteorologiska institutet, fornamn.efternamn@fmi.fi, tfn 050 521 8291
Publicerad 03-09-2020 kl. 9.08, uppdaterad 04-08-2022 kl. 10.22
  • Skriv ut sidan