Naturresursinstitutet Luke Metoder för att dämpa utsläppen från myråkrar och dikade myrskogar och ibruktagandet av dessa i Finland

För att verkställa EU:s och Finlands klimat- och energistrategi krävs goda praktiska lösningar och verktyg för att de åtgärder som dämpar klimatförändringen ska leda till verkliga utsläppsminskningar. Av växthusutsläppen i Finland kommer cirka 6 miljoner ton CO2-ekv. från myrskogarnas jordmån och 8 miljoner ton CO2-ekv. från torvjordsåkrar. Dessa är de största orsakerna till utsläpp utanför utsläppshandelssektorn.

Canemure-projektet stöder verkställandet av målet på att minska växthusutsläppen från Finlands jordbruksmarker och stärkandet av skogarnas kolsänkor. Resultaten hjälper LULUCF-sektorn att kostnadseffektivt gå till klimatsmarta hållbara lösningar.

En minskning av växthusutsläppen från torvjordarna

Lukes delprojekt bidrar till att hitta effektiva sätt att minska växthusutsläppen särskilt från myrskogar och torvjordsåkrar och skapar anvisningar för klimatsmart odling och vård av markerna. Anvisningarna och utbildningsmaterialet används av läroanstalter, rådgivningsorganisationer, markanvändningsplanerare och markägare.

I projektet testas en avverkningspraxis för myrskogar där man låter skogen växa med ständig täckning och där man håller grundvattenytan högre än idag. Samtidigt konstateras de konsekvenser en skogsodling med konstant täckning har på torvens växthusutsläpp på grandominerade växtplatser med rik näring. Dessa platser är viktiga för virkesproduktionen och stora utsläppskällor idag.

Konsekvenserna av grundvattenytan och trädens avdunstning undersöks även i samband med diktningen och utvärderingen av behovet att rusta upp dikena. För åkrarnas del granskas möjligheterna att odla olika våtmarksväxter och deras odlingsmetoder utvecklas.

Man strävar efter att fastställa ett pris för växthusutsläppen. Utsläppsminskningarna, de olika styrningsmetodernas ekonomiska konsekvenser och miljökonsekvenser jämförs under olika perioder.

Samarbete med intressentgrupperna

Projektet utför konkreta åtgärder i samarbete med markägarna för att få användbara data om metodernas möjligheter, begränsningar, genomföringsduglighet och kostnadseffektivitet. Forskningsresultaten och de klimatsmarta lösningarna och rekommendationerna meddelas och kommuniceras till intressentgrupperna och till en bredare publik.

Växthusgasmätningar utförs vid objekt som även används under utbildningarna där man överför forskningsinformationen till de praktiska aktörerna, rådgivningsorganisationerna, jordbrukarna och skogsägarna. Med hjälp av de modeller som görs upp i projektet förutspås odlingsmetodernas och skogshanteringskedjornas konsekvenser på hydrologin och växthusutsläppen

Jordbrukets åkerförsöksområden som även används som presentationsobjekt ligger i Norra Österbotten. Platserna där skogsodling med ständig betäckning förevisas ligger i Södra Finland i grandominerade dikade myrskogar.

Canemure-projektet utvidgar och kompletterar det arbete som utförs med STN-finansiering från Finlands Akademi i SOMPA-projektet.

Tidtabell

  • 11/2018–10/2024

Aktuellt

Mer information

  • forskningsprofessor, forskningschef Raisa Mäkipää, Naturresursinstitutet Luke, fornamn.efternamn@luke.fi, tfn 029 532 2197
  • specialforskare Mikko Peltoniemi, Naturresursinstitutet Luke, fornamn.efternamn@luke.fi, tfn +358 29 532 5329
  • forskare Sakari Sarkkola, Naturresursinstitutet Luke, fornamn.efternamn@luke.fi, tfn +358 29 532 5409
  • forskningsprofessor Kristiina Lång, Naturresursinstitutet Luke, fornamn.efternamn@luke.fi, tfn +358 29 532 6474
Publicerad 03-09-2020 kl. 9.24, uppdaterad 17-11-2021 kl. 14.01
  • Skriv ut sidan